• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE, WYMIANY, ZWROTY
1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient ma prawo złożenia reklamacji.

2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może w szczególności nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru
otrzymanego w ramach Transakcji wraz z wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym na adres

Sklep Bielizna329
91-445 Łódź
ul Rynek Bałucki 1 lok 329

3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające
wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.),
w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Firmę niezgodność Towaru z umową.
W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji
z zakupu Towaru Firma sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu niż drogi reklamacyjnej.

4. Właściwy przebieg procesu reklamacyjnego zapewnia przesłanie wraz z reklamacją reklamowanego Towaru.
Reklamowany Towar powinien zostać przesłany Firmie w stanie kompletnym i czystym.

5. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność Firmy dotyczy istniejących
w chwili wydania Towaru niezgodności tego Towaru z umową. Na ogół nie traktuje się jako takiej obciążającej
Firmę niezgodności: - uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru, - uszkodzeń mechanicznych Towaru,
- uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
lub złym dopasowaniem.

6. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w ustawowym terminie 14 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki.
O wyniku reklamacji Firma poinformuje Klienta mailowo.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY / Zwrot/

1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając, w terminie 10 dni od daty doręczenia Towaru stosowne
oświadczenie na piśmie . Dla zachowania powyższego terminu wystarczy aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane
przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane wraz z zwracanym towarem
na adres:

Sklep Bielizna329
91-445 Łódź
ul. Rynek Bałucki 1 lok 329

2. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym
(ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany konieczne i wynikające ze zwykłego zarządu Towarem)
– Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres opisany w ust. 1 powyżej.
Sugeruje się przesłanie Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.

3. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty
doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres wskazany w ust. 1.

4. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty koszt towaru i najtańszej oferowanej przesyłki towaru (aktualnie jest to kwota 12 zł) po otrzymaniu prze sklep paczki zwrotu zamówienie, na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
4.a W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy a nie dostarczenia zakupionego towaru do Sprzedającego zwrot pieniędzy nie zostanie zrobiony.
4b. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą
sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
5.Koszty przesyłki zwrotnej zakupionego towaru ponosi klient.
6. Prosimy o dołączanie do przesyłek zwrotnych dowodu zakupu lub ich kopii, lub numer zamówienia- ułatwi nam to weryfikację zamówienia i przyspieszy zakończenie zwrotu
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel:
staniki-sklep-online(4).jpg